Aktivnosti

Izazovi Evropska unije i integracije na Balkanu - Horizont 2020

Balkan predstavlja zanimljivu susednu regiju za EU iz geografske kao i iz političke i istorijske perspektive. Nakon što je Slovenija pristupila Uniji 2004. godine, i nakon pokretanja procesa stabilizacije i pridruživanja u 2000. godini, samo je Hrvatska postala članica EU u julu 2013. Istraživanje treba da obuhvati uzimanje zaliha od postojećih odnosa između EU i svake od zemalja na Balkanu, kao i između tih zemalja međusobno. Istraživanje treba da omogući sveobuhvatno sagledavanje Balkana, uzimajući u obzir sadašnje stanje odnosa svake zemlje sa EU kao i kulturne, političke i socio-ekonomske uslove u regionu

Aktivnosti