Aktivnosti

VII Forum Mladih ‘Mladi kao pokretačka snaga Evropske Unije'

7-11. Septembar 2015. godine, Novi Sad, Srbija

Asocijacija evropskih graničnih regiona, AEBR Radna grupa spoljnih granica i CESCI Balkans su organizovali VII Forum Mladih pod nazivom ‘Mladi kao pokretačka snaga Evropske Unije'. Forum Mladih je održan u Novom Sadu od 7. do 11. Septembra 2015. godine i implementiran je kroz Forume diskusije, okrugli sto, seminare i radionice sa fokusom na sledećim temama:

- Mladi kao pokretačka snaga Evropske Unije

-Izazovi evropske integracije iz perspektive nove generacije

-Na putu ka Evropskoj Uniji - vrednosti i mogućnosti

-Spoljne i unutrašnje granice Evropske Unije - prošlost i sadašnost

-Modeli prekogranične saradje

-Teritorijalna kohezija Evropske Unije

-Uticaj prekogranične saradnje na jačanje teritorijalne kohezije Evropske Unije

-Jačanje prekogranične saradnje između mladih u evropskih pograničnim regionima

Na VII AEBR Forumu Mladih formirana je Mreža mladih lidera za prekograničnu saradnju (YLCBC) sa sledećim radnim grupama:

-Ekonomski razvoj

-Zaštita životne sredine

-Prostorne analize i teritorijalna kohezija

-Kulturni diverzitet i interkulurni dijalog

-Mir i rezolucija konflikta,i

-Polna jednakost

Galerija: VII Omladinski forum

Aktivnosti