Aktivnosti

Analiza i planiranje prekogranične saradnje na Zapadnom Balkanu

Regionalna saradnja je od najvećeg značaja za političku stabilnost, bezbednost i ekonomski razvoj zemalja zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Kosovo. Analiza ima cilj da identifikuje najvažnije varijable promovisanja ili ometanja prekogranične saradnje u specifičnom kontekstu. Metodologija koja će se sprovoditi je dizajnirana da omogući procenu i ponder različitih faktora i interveniše u postizanju efikasne prekogranične saradnje. Dobijeni podaci će pomoći za međunarodne i nacionalne odnose, ali, što je najvažnije, ponuditi će mogućnost da osmisle efikasne strategije za poboljšanje specifične situacije sa osvrtom na prekogranične obrasce.

Opšti cilj je da doprinese potpunijem razumevanju procesa prekogranične saradnje na granicama zapadnog Balkana

Aktivnosti